☭ ★ STATUT ★ ☭


Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije (skraćeno: NOVJ ili NOV POJ) (narodno: narodna vojska)  je revolucionarni antifašistički narodnooslobodilački pokret naroda i narodnosti Jugoslavije, partizanskih potomaka kao i građanskog otpora koji deluje na prostoru Jugoslavije. Isti se sastoji od Partizanskih odreda i Narodnooslobodilačkih odbora mjesta i sela cijele Jugoslavije.

Svi narodi i narodnosti u granicama SFR Jugoslavije su ravnopravni u učešću u narodnooslobodilačkom otporu protiv okupatora imperijalista i njihovih kvislinga koji su preuzeli narodnu imovinu i vlast u Jugoslaviji.

Narodna vojska je obnovljena 2013. godine najpre samo na društvenim mrežama i od vanstranačkih potomaka partizana, te je 06.05.2014. potvrđena i od Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), Osvobodilne Fronte (OF) Slovenije, kao i pojedinih levičarskih stranki Jugoslavije (npr. KPH) i pojedinih udruženja Jugoslovena i pod nazivom Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije (NOVJ) ili Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije (NOV POJ).

I
OSNOVA NOV POJ

 1. Narodna vojska kao zajednički pokret partizanskog i građanskog otpora je vojska svih naroda i narodnosti SFR Jugoslavije i ima zadatak ujedinjenja i povezivanja pojedinih pokreta za obnovu SFR Jugoslavije, za bratstvo i jedinstvo, kao i slobodnu, samostalnu i suverenu SFR Jugoslaviju. Osnova toga je donesena dekleracija u Kozliku Slovenija 06.06.2014.
 2. Svi narodi i narodnosti u granicama SFR Jugoslavije su ravnopravni u učešću u narodnooslobodilačkom otporu protiv okupatora imperijalista i njihovih kvislinga.
 3. Narodnooslobodilački otpor djeluje uvek u cilju zaštite naroda bilo koje vjere ili regiona Jugoslavije i podleže haškoj i ženevskoj konvenciji ali i pravilima kopnenih vojski.
 4. Partizanski deo narodno oslobodilačkog otpora mora nositi na daleko vidljivu oznaku Narodne vojske, dakle, crvenu zvezdu petokraku, kao i oružje.
 5. Građanski deo otpora djeluje u ilegali i ne koristi nikakva obeležja, djeluje kao podrška partizanskom delu otpora a i popunjavanju istog.
 6. Osnova Narodnooslobodilačkog pokreta i ovog statuta je:
  – Pravilnik Narodnooslobodilačkog otpora po Maršalu Titu iz 1952 (Narodnooslobodilački Pravilnik Maršala Tita – otkrivenog i čuvanog kod potomaka partizana, uručenog Vrhovnom štabu i komandantu VŠ Osenu pred smrt od Narodnog heroja Jove Kapičića. Dokument je prepis i u fragmentima, od 2013. novi Komandant VŠ Osen radi sa saradnicima na rekonstrukciji naredbi Maršala Josipa Broza Tita i naše ostavštine potomcima partizana i narodu Jugoslavije);
  – Govori, besjede i naredbe Maršala Tita u sličnim i identičnim situacijama okupacije.
  – Dekleracija od 06.05.2014. Kozlik Slovenija (ili pravopisna Korektura Dekleracije)
  – Okružnica za Titove komuniste, socijaliste i udruženja od 16.05.2014. promovisana društvenim mrežama;
  – AVNOJ-ska zasedanja iz drugog svetskog rata;
  – Član 2 stav 4. Povelje Ujedinjenih nacija;
  – Član 51 Povelje UN Ujedinjenih nacija;
  – Ustav SFRJ iz 1974. ;
  – Zakoni SFRJ.Pravila se primjenjuju po gornjem redosledu!
 7. Cilj je prvenstveno i do daljnjeg stvoriti novu slobodnu teritoriju i proglasit je „Slobodnom teritorijom SFR Jugoslavije“ u bilo kojoj regiji Jugoslavije koja je povoljna za odbranu.
 8. Svi Narodnooslobodilački pokreti i odbori, i partizanski i građanski, deluju samoiniciativno sem ako imaju druge naredbe od viših štabova. Tako razbijanje jedne jedinice ili štaba ne dovodi razbijanju celog pokreta i otpor se nastavlja „do krajnje pobjede“.

II
Sastav Narodne vojske i Narodnooslobodilačkog otpora

 1. Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Jugoslavije (NOV POJ, Narodna vojska, NOVJ) se sastoji od udruženja Jugoslovena, potomaka partizana, boračkih udruženja, političkih stranaka, radnički sindikata, studentskih saveza, komunista Titovog kova i naroda svih regiona širom Jugoslavije. Svi su se dužni samostalno formirati u Narodnooslobodilačke odbore mjesta i sela, stvarati štabove Narodnooslobodilačkog otpora pod komandom Vrhovnog Štaba.
 2. Narodnooslobodilački pokret i narodnooslobodilačku vojsku i partizanske odrede vodi Vrhovni Štab (VŠ) sa komandantom na čelu (Osnivač nove Narodne vojske). Republike imaju za zadatak formirati glavne štabove nakon formiranja narodnooslobodilačkih odbora mjesta i sela kao i partizanskih odreda. Glavni štabovi određuju po 2 člana Vrhovnom Štabu. Vrhovni štab deluje pod vodstvom i komandom komandanta VŠ.
 3. Komandant VŠ nije novi Tito, niti se smije koristiti naziv vrhovni komandant koji pripada Maršalu Titu, nego ga zastupa na osnovu člana 237, 238 i 240 Ustava SFRJ, ostalim donesenim dokumentima i odlukama i po dole navedenom pravilniku narodnooslobodilačkog otpora naroda i narodnosti Jugoslavije.
 4. Komandant zastupa narode i narodnosti Jugoslavije i mora biti tako i opredeljen samo prema jednom zajedničkom narodu to jeste Jugoslavenskom. Komandant odgovara jedino celokupnom narodu Jugoslavije.
 5. Komandant ima sva ovlaštenja sem da potpiše kapitulacija ili prizna nepostojanja ili podele SFR Jugoslavije, jer po tekovinama naroda i narodnosti Jugoslavije i datim žrtvama to nema pravo niko!
 6. Do uspostave nove SFR Jugoslavije komandant VŠ ima pravo veta na svaku odluku Vrhovnog Štaba, ima pravo raspuštanja i formiranja novog VŠ ako to smatra potrebnim u svrhu zaštite naroda Jugoslavije.
 7. Dalje se Štab sastoji od Antifašističkog veća Narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) kao potvrdnog i nadglednog organa sa pravom veta na odluke Vrhovnog Štaba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (VŠ NOV POJ) NOVJ. Članovi Vrhovnog Štaba trebaju biti iz svih Republika Jugoslavije kao i AVNOJ. Komandant VŠ može i ima pravo osporiti odluke AVNOJ-a ako su protiv ovih statuta, član I tačka 3 ili protiv interesa naroda i narodnosti Jugoslavije.
 8. Narodno oslobođenje i Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije su vanstranačko i nevladino udruženje svih navedenih faktora, Vrhovnoi Štab mora činiti najmanje 50% vanstranačkih potomaka partizana. Narodna Vojska djeluje isključivo za narod Jugoslavije i samo narod Jugoslavije stoji iznad Vrhovnog Štaba Narodne Vojske.
 9. Narodno oslobođenje je sastavljeno od NOVJ, AVNOJ-a, partizanskog otpora i građanskog otpora protiv okupacije i kvislinštva iz svih regija Jugoslavije. Osvobodilna Fronta “OF” Slovenije je deo Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije kao i svi ostali antifašistički pokreti Jugoslavije. Odlukom Antifašistikog veća i Narodnog oslobođenja Jugoslavije svi se imaju staviti pod komandu Vrhovnog Štaba Narodne vojske Jugoslavije, za tu svrhu formirati Regionalne i Okružne Štabove koji svi podležu Vrhovnom Štabu kako je već gore navedeno, putem narodnooslobodilačkih odbora građana.
 10. Svako ko se bori regularnim sredstvima za iste ciljeve bratstva i jedinstva, kao i Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju, njene narode i narodnosti, i sa simbolom Partizanskog otpora je član narodnooslobodilačkog pokreta i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.
 11. Svi članovi Narodnooslobodilačkog pokreta dužni su pružiti drugim ugroženim ili progonjenim članovima narodnog otpora (NOV POJ) utočište, zbrinjavanje, medicinsku i svaku drugu pomoć koju mogu pružiti, bez obzira na medijske hajke ili bilo koji drugi vid propagande protiv narodnooslobodilačkog otpora, čak i po cijenu dovođenja u opasnost vlastitog života.
 12. Radikalni i nasilni pokreti ne mogu biti deo Narodnog oslobođenja i Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Boračka udruženja koja zastupaju i borce iz 90-ih ne mogu kao takvi ući u sastav NOVJ jer se služe jednonacionalnim simbolima, monarhističkim ili verskim simbolima. Nacionalne stranke i pojednici nacionalisti takođe ne mogu biti deo Narodnog oslobođenja.
 13. Članovi Vrhovnog Štaba i članovi partizanskog dela otpora ne učestvuju u proslavama na neoslobođenim teritorijama gde bi mogli biti otkriveni ili ugroženi da padnu u ruke neprijatelju,   te bi mogli biti vrbovani za kvislinštvo ili slično.
 14. Vrhovni Štab se uvek nalazi na tajnom mjestu ili oslobođenim teritorijam.
 15. Specijalni rat na društvenim mrežama i u medijama je, u današnje vreme laži, važan udeo narodnooslobodilačkog otpora, i priznat kao učešće u narodnooslobodilačkom ratu, ukoliko je to moguće potvrditi rezultatima, te dokazima i svjedočenjima drugih članova narodnooslobodilačkog pokreta.

III
Ideologija

 1. Javno poznate ličnosti koje su naklone kvislinštvu i pritiscima okupatora, kao i kvislinga, ne mogu biti deo građanskog otpora ali se mogu pridružiti partizanskom otporu. To važi i za dole navedene komuniste i socijaliste, jer isti bi ugrozili svaki napredak i uništili otpor.
 2. Samo komunisti koji usmere svoju ideologiju prema proleterijatu (radnom narodu) sledeći ideologiju i ideju bratstva i jedinstva mogu se udružiti sa Narodnim oslobođenjem.
 3. Komunističke i ostale levičarske stranke koje su deo Narodnog oslobođenja moraju usvojiti Titov samoupravni demokratski socijalni sistem radnog naroda i ideologiju bratstva i jedinstva.
 4. Pristaše staljinizma kao totalitarnog sistema, trockisti i ostali, se odbacuju, te kao i tim putem stvaranje novih aristokratskih rukovodioca u kojima narod služi pojednicima i sistemu, a koji su, dakle, antiproleterski.
 5. Lenjinisti imaju prihvatiti da je Maršal Tito usvršavao ljenjinizam i sledio Ljenjina, za razliku od Staljina koji je preokrenuo svoju zemlju u diktaturu komunističkih buržuja, da bi bili deo narodnooslobodilačkog pokreta.

IV
Svrha

 1. Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije je vrhovna Komanda svih Partizanskih i Narodnooslobodilačkih odreda, levičarskih stranki i antifašitičkih pokreta, s ciljem zajedničkog vraćanja prava naroda i radnika, vraćanja zajedničkih tekovina Narodnooslobodilačkog rata i slobodne SFR Jugoslavije, te slobode narodu Jugoslavije.
 2. Sve jugoslovenske organizacije i stranke trebaju u tu svrhu da usvoje i navedenu Deklaraciju i Okružnicu i za zajednički organizovan rad. Ti dokumenti se čuvaju na sigurnom i tajnom mjestu i služe više simbolično a i motivirajuče za dalji razvoj pokreta otpora. Mogu poslužit i kao dokaz Ujedinjenim Narodima pri tužbi za vraćanje SFR Jugoslavije, ukoliko se skupi dovoljno potpisnika.
 3. Stranačke nesuglasice i borbe pojedinih frakcija levičarskih stranki se moraju držati pod kontrolom i suzbiti, a svu energiju usmjeriti na zajedničke ciljeve za dobrobit naroda i naše domovine.
 4. Vodeći javno poznati funkcioneri tih stranki i udruženja ne mogu biti deo Građanskih narodnooslobodilački odbora, samo su podrška istima. Radi zaštite istih, trebaju se držati po strani i samo pružati podršku koliko mogu.
 5. Dalja svrha se izvodi iz navedenog – borba za međunarodno vraćanje narodnosti “Jugosloven” (Južni Slaven) jer mi ništa drugo ne možemo ni biti, i sprečavanja daljeg progona i diskriminacije Jugoslovena i antifašista koji idu tekovinama našeg naroda i potomaka partizana širom Jugoslavije. Sve zabrane antifašističkih zastava i jugoslovenstva su protiv prava južnih Slavena i ilegalne po međunarodnom pravu, jer u borbi protiv fašizma to su jedine regularne zastave, i po doprinosu Jugoslovena u stvaranje Ujedinjenih Naroda i ostalih međunarodnih mirotvornih ustanova koje treba da služe čovjeku i čovečanstvu. Obzirom da svi živimo na prostoru Južnih Slavena i poreklom smo južni Slaveni, jedini regularan antifašistički opravdan naziv za južne Sloavene može samo biti Jugosloven, a revizije istorije nacista se odbacuju i najstrože zabranjuju, kao i njihovo zastupanje Jugoslovena. Naziv Jugoslaven, kao i narod Jugoslavije je ilegalno i lažima ukinut 1991. u pojedinim regijama a kasnije u celoj Jugoslaviji. Postojanje Jugoslavena se ignoriše i na njihovom mestu nastupaju nacionalisti po regijama i vjerama a ne po narodnosti celog jednog naroda, što je neprihvatljivo i uzima jednom milionu ljudi koji se još izjašnjavaju kao Jugosloveni svako pravo, a sa druge strane se podstiče regionalni nacionalizam, germanizacija u Hrvatskoj, asimiliranje Srba Slavena kao najbrojnijeg naroda Jugoslavije, i stvaranje novih naroda po svim regijama, izmišljanje i stvaranje novih nacija, te se time uništava ceo jedan narod koji nisu mogli vekovima uništiti ni Turci ni Austrougari, a danas se pokušava napraviti nacionalizmom i to sve u kratkom roku i kroz domaće plaćenike koji deluju samo za ličnu prolaznu korist protiv celog naroda Jugoslavije.
  Vraćanje narodnosti Jugosloven je svrha i jedan od prioriteta Narodnog oslobođenja i u skladu sa međunarodnim pravom, ostali mogu samo po vjeri biti Srbi, Hrvati ili drugo ali narodnost je Jugosloven (Južni Slaven). Nekadašnji ponos svih naroda sveta su bili Jugosloveni a divljenje celog sveta pripadalo je Jugoslovenskom narodu za njegova dostignuća tokom 2. svetskog rata i stvaranje narodnooslobodilačkog pokreta kao i stvaranje i čuvanje mira u svetu od 1945 do 1989. To smo sve postizali zajednički, a nacionalističkim se smatraju tvrdnje da su pojedinačne verske grupe tu dale više ili manje doprinosa. Te tvrdnje su netačne i pokušavaju izvršiti reviziju istorije. Svet se danas ponaša kao za vreme Hitlera i podržava nacionaliste sklapajući sa njima razne i protiv samih sebe usmerene ugovore, nacionalisti ne voleći svoj narod i deleći i ubijajući ga ne mogu biti regularni predstavnici tog naroda čak i kad ga taj narod nemajući drugu alternativu postavi na vlast, jer kad bi drugo uzeli kao istinito onda bi poricali sve revolucije naroda za slobodu i svako ugnjetavanje pojedinih naroda od njihovih vlasti, poricali bi pobedu nad fašizmom koje nikako ne mogu biti njihovo delo ni borba kao i onih koji se bore za nacionalizam, dakle protiv svog naroda deleći ga i rasparčavajući. U vezi toga svima treba biti jasno da čiste nacije kakve nacionalisti navodno zastupaju nigde u svetu ne postoje, dokazano su se ljudi uvek mešali jer Ljubav ne bira naciju. Ideologija nacionalizma može dakle stvoriti i izazivati u čoveku i oko čoveka samo zlo, nikako mir i spokoj građana a ni države.
 6. Narodno oslobođenje Jugoslavije (NOV POJ) se suprostavlja tome da se narod Jugoslavije, drži kao taoci nacionalističkih propagandi, krivotvorenju istorije, zlouptrebi žrtava Jugoslovena u ratu 90-tih kao i negiranja zločina nad Jugoslovenskim narodima putem plaćenika kvislinga, kao i  stvaranja novih nacija koje pre 90-ih nisu postojale. Sve se to radilo u svrhu uništenja bratstva i jedinstva jednog velikog slovenskog naroda koji govori istim ili srodnim jezikom i nosi ista prezimena, dakle ima i iste pretke i zajedničku istoriju. Sve ostalo su laži izmišljene za podelu i uništenje našeg naroda. Sve te podele su u svrhu uništenja naroda Jugoslavije za širenje nemačko-fašističkog i američkog imperijalizma, a na kraju i naseljavanja na naše teritorije nakon što nas rasele na četiri strane sveta, jer opljačkan i pod ropstvo natjeran narod vremnom tu više ne može živjeti.
 7. Smatrajući sve Jugoslovene ravnopravnim u svojim pravima zajedničkih tekovina i istorije, Narodna vojska je dužna čuvati spomen obeležja partizanskih predaka i sprečiti dalju zloupotrebu pojedinih boračkih organizacija i zloupotrebu u svrhe njihovih boraca iz 90-ih, kao i iz toga svedenog skrnavljenje obeležja njihovim nacionalnim fašističkim simbolima, dakle simbolima protiv kojih su se naši partizani borili kao što su simboli monarhista i nacionalista Srbije ali i ostali antijugoslovenski simboli nastali kao deo rušenja Jugoslavije.
  Mešanje simbola partizana sa nacionalnim simbolima je za jugoslovenske uslove i prema istorijskim neprijateljstvima istih tih nacionalnih grupa prema simbolima partizana, neprihvatljivo. Tako podržana i prouzrokovana promena istorije ide u korist partizanskih neprijatelja, i iz toga proizvedena podela partizanskih boraca koji se šireći jugoslovensko bratstvo i jedinstvo nikad nisu delili po nacijama, za koje se isti nisu ni opredelili niti borili, nego za sveukupni narod Jugoslavije. Menjanje istorije je takođe neprihvatljivo i vređja uspomenu na narodnooslobodilački pokret i antifašističku borbu, to predstavlja skrnavljenje naših predaka, njihovih grobova i uspomene na njih.
  Neprihvatljivo je da npr. članovi četničkih i radikalnih pokreta i stranki koje su sad u vladi Srbije, polažu svoje vence pri posetama Ruskih delegacija u ime Crvene Armije i na spomenike Narodooslobodilačke vojske Jugoslovena, kojima oni ne pripadaju niti njihovi dedovi. Dakle, potomci ubica tih partizana koalirajući i dodvoravajući se Rusima, polažu vence na grob svojim žrtvama i pri tome mašu svojim fašističkim zastvama. Sve to za cilj ima Ruskim delegatima prikazivanje izmenjene, lažne slike istorije i naših predaka, a antifašistička borba se lažno prikazuje kao njihova a u nacionalne svrhe, što je naravno uvreda za iste te borce koji su bili multietnički sastavljeni od svih naroda Jugoslavije i nikako od jednog naroda. Antifašizam koji su zastupali se ne može vezati za etničke grupacije i nacionalne ciljeve, to je uzimajući u obzir veliku ulogu jugoslovenskih partizana uvreda časti potomaka istih i skrnavljenje njihovog spomena. Samo u Srbiji su isti ti nacionalisti i sluge okupatora u drugom svetskom ratu poubijali preko 200 000 Srba, pripadnika partizana i njihovih porodica, boreći se prvenstveno protiv naroda koji je većinski bio u partizanima i u pokušaju očuvanja monarhije pa čak saradnjom sa nemačkim okupatorima.
  Štaviše, ta borba protiv naših antifašista i današnjih potomaka partizana traje i dan danas, većina naših partizanskih spomenika su oskrnavljeni i srušeni, sem nekih njima u korist služećih, što je za nas neprihvatljiv status! Mnoga spomen-obeležja su ukinuta i od istih tih nacionalista uklonjena, to se ne odnosi samo na Srbiju nego i na Hrvatsku, BiH, Crnu Goru i ostale delove Jugoslavije gde danas vladaju nacionalističke Stranke.
 8. Narodno Oslobođenje i NOV POJ sastavljeno od potomaka partizana jedino treba da ima regularno pravo u ime svojih predaka određivati počasne čete i zastupnike za počast partizanskim obeležjima, ostalo je sve falsifikovanje istorije i skrnavljenje spomen-obeležja, vređanje mrtvih i njihovih potomaka. Borački savezi se moraju u tu svrhu reorganizovati i stvoriti novi, bez boraca iz 90-ih i koji zastupaju isključivo NOB do 1945 i današnji narodnooslobodilački pokret Jugoslavije, dakle potomci tih boraca se moraju organizovati.
  Logično da u zajedničkim boračkim savezima prevladavaju jednonacionalni borci iz 90-ih (nacionalisti) i time zastupaju samo svoj interes, polazeći od činjenice da su većina boraca drugog svetskog rata već pomrli, ti savezi dakle ne mogu zastupati legalno interes tih boraca i smatraju se neregularnim od Narodnog oslobođenja Jugoslavije.
  Stvaranje počastnih četa i udruženja partizanskih potomaka je dakle neophodan korak u sprečavanju skrnavljenja i lažiranju istorije Narodnooslobodilačke borbe i time i Crvene Armije koja se tada borila na strani NOVJ i pomogla oslobođenju Jugoslavije od istih tih radikalnih okupatoru služećih ustaških, domobranskih i četničkih nacionalističkih neprijatelja naroda Jugoslavije.
 9. Svrha Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije je u daljem ujedinjenje Jugoslovena, komunista i ostalih simpatizera Jugoslavije, naroda sirom Jugoslavije i obnovljeno bratstvo i jedinstvo koje se ionako prirodno stvara, zbog povezanosti koja je jača od ovih sadašnjih, veštački stvorenih podela po verama i nacionalizmu.
 10. Imovina naroda Jugoslavije koja se još rasprodaje širom Jugoslavije i koja se nalazi po pojedinim bankama sveta, pripada narodu Jugoslavije i ilegalno se uz podršku stranih faktora deli nacionalistima, te mafijaškim i nacionalističkim udruženjima.
  Iste te organizacije (potomci istih) koji su vladale od 1941-1945 i osuđene i od Crvene amije i partizana Jugoslavije kao učesnici i saveznici nacističke Njemačke, to negiraju i stvaraju četvrti rajh nakon ujedinjenja Nemačke zajedno i u dogovoru sa istom tom Nemačkom.
  Nemačka je, od ujedinjenja Istočne i Zapadne Nemačke, na ekonomski način pridobila Evropu i isto kao i u drugom svetskom ratu otpočela borbu protiv drugih suverenih država i Jugoslavije, učestvovala u bombardovanju i okupaciji navodnim mirovnim trupama, iako je sama pre toga finansirala domaće seperatiste , kao i u rasprodaji narodne imovine Jugoslavije i ilegalnog iznošenja kapitala iz naše zemlje, dakle ništa drugo nego što je radila već i 1941. godine. Sve je napravljeno pod okriljem SAD, koja je iznutra napala i razarala našu domovinu koristeći domaće nacionaliste. Bez građanskog rata i stvaranja podela, uništavanja partizanskih sela i opština nebi se dugo mogla okupirati Jugoslavija, prvo su odvojeni Slovenski partizanski potomci jer su vodeća onova bratstva i jedinstva, nakon toga su slati sveštenici iz Srbije u Slavonska i Srpska sela širom Hrvatske koja su bila prvenstveno partizanska i nudila im navodnu lažnu pomoć da bi ovi isti prihvatili četnike kao branioce i uz tadašnju još JNA koju su isti potomci smatrali svojom partizanskom vosjkom ne znajući da su već prodani i u dogovoru četnika i ustaša koji je sklopljen u Americi tokom 45 godina planiranja uništenja partizana, u toku tog rata, u Hrvatskoj se sve više potomaka partizana seli odatle jer se nisu hteli boriti uz četnike iz Srbije, odlaze širom sveta, da bi na kraju kad su samo još ostali starci i babe tad već potpuno četnička vojska povukla sve snage u dogovoru sa ustaškom vojskom i prepustila sve babe i dede ustaškom čišćenju …Partizanska sela su uništena zauvek u Hrvatskoj i Hrvatska prva ostvaruje Hitlerov plan, sve to u dogovoru sa četnicima ubačenim u srbijanke vlasti. U Bosni se dešava sličan scenarij, tu se već otvoreno nastupalo četničkim oznakama i time fašističkim, prepadajući pravoslavno stanovništvo narod se uvodi u strah i nagovora na bratoubilački rat a ustaške snage su sa druge strane potpomagale, isto su najviše stradala partizanska mesta i delom etnički očišćena, primer je multietničko Sarajevo koje je bilo primjer bratststva i jedinstva. Nakon toga i pored svih tih ratova, ipak se još većina Srba videlo kao Jugosloveni, u Hag je poslat ratni zlošinac ustašočetnik Šešelj da bi od tamo izazivao osećaj žrtve u srpskom narodu, koji je tek nakon toga i iz osećaja nepravde neznajući svu istinu počeo masovno prelazit u četničke pokrete i radikalno razmišljanje, dovodeći do ukidanja i naziv Jugoslavija. U boračke saveze, nekad partizanske, ubačeni su nacionalisti iz rata 90-ih i time uništena i sposobnost održavanja i čuvanje partizanskih uspomena, antinarodni četnički pokreti čak prave nacionalističke stranice gde onda stavljaju i partizanske pesme glume da su oni naslednici partizana, što je kriminal i zločin prema potomcima partizana, manje poznati spomenici niti se održavaju, čak se uklanjaju raznim trikovima. Najizraženije uništenje partiznskih tekovina je u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Vodeća sila za sve to su SAD i to s ciljem okupacije Rusije i drugih Istočnih zemalja preko Jugoslavije, što Nemačkoj, od nas nekad pobeđenoj sili, ide u prilog za njen stari plan velikog Rajha gde je Njemačka glavni koristnik imovine ostalih naroda u Evropi.
  Narodno oslobođenje stoga se bori za reperaciju od obe neprijateljske, za nas fašističke sile i osim reperacija vraćanje u prirodno stanje SFR Jugoslavije kao i vraćanje časti i prevarom pokradene imovine od Jugoslovenskog naroda.
  Jugoslovenski narod je taoc stranih sila i nacionalista, svaki Jugosloven je žrtva preko 23 godine, živi pod propagandama i manipulacijama, sve u svrhu podele i genocida koji je već jednom sproveden od iste te Nemačke. Plaćenici i kriminalci su im bili desna ruka i dovedeni na vlast pod njihovom kontrolom. Sva tri navodna glavna krivca su misteriozno preminuli jer su bili direktni saradnici a tako je i sprečeno da narod Jugoslavije iz kojeg potiče današnja sloboda i demokratija u Evropi, sam sudi svojim kriminalcima i pronađe prave krivce. Sprečeno je tako otkrivanje prave istine.
 11. Rusija kao naslednica prava i obaveza SSSR je bila dužna sprečiti naoružavanje i ratovanje Nemačke protiv drugih suverenih država, zloupotrebu Austrije svoga statusa i da iskorištava okolne narode i od njene kolonizacije još 1918 oslobođene, kao i postavljanje Austrijskog vladara u Bosni i Hercegovini (Visoki Predstavnik Okupatora), time je i Austrija prekršila ugovor o neutralnosti i podleže obavezi Rusije (Ugovor o Neutralnost / Drzavni Ugovor i osnova postojanja Austrije) da to okonča i sve te nacionalistiške zemlje koje koriste imperijalizam putem kapitalizma za okupaciju i robovlasništvo kazni kako stoji u tada podpisanim ugovorima. Ne čineći to i tolerišući povampireni imperijalizam, Rusija se odriče svoga pobedničkog statusa iz drugog svetskog rata, svodi partizansku zajedničku borbu na ništa i poriče narod koji se jedini od početka 1941 borio na strani Sovjetskog saveza, dakle podržava da taj narod ne postoji i kako je onda mogao vodit borbu zajedno sa Crvenom armijom protiv fašističke Nemačke!?
 12. Jugoslovenski partizani su bili svih vjera Juznih Slavena Jugoslavije, i time samo svi Jugoslaveni mogu biti ruski saveznici, nacionalisti su tada prodali Rusiju i ne mogu biti ni legitimni predstavnici Jugoslovenskog naroda koji je napadnut i okupiran, niti saveznici Rusije. Situacija je, štaviše, slična onoj iz 1941, oni se jedino bore protiv naroda Jugoslavije kako su naučili od svojih predaka (domobrana, ustaša, islamista i četnika) a nikako za narod. Dokaz je do sada opljačkana zemlja i robovanje Jugoslovena pod nacionalističkim vlastima. Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije je time što se sastoji od potomaka partizana i predstavlja sve Jugoslovene jedini legitimni saveznik Rusije i zajedničke antifašističke borbe.
 13. Cilj Narodnog oslobođenja je u daljem vraćanje narodne imovine, zaplenjivanje ilegalno stečene imovine tajkuna širom Jugoslavije, i jugoslovenske imovine u stranim bankama koje iz lične koristi podržavaju pljačku jednog naroda koji je to stekao u 45 godina zajedničkog rada. Do sad sem pljačke daljeg novca od istog tog naroda, narod Jugoslavije od nijedne prodane imovine ili tim lopovima isplaćenih sredstava nije video ni jedan jedini Dinar ili Euro ili bilo šta, sve te milijarde su izvezene van zemlje, Jugoslavija sama po sebi ojađena i ostavljena bez infrastrukture i radnih mesta. Nacionalna Nemačka je na primer preuzela mesto Jugoslavije u izvozu oružja i municije, a u Jugoslaviji preuzela sve fabrike da bi ih uništila u svrhu prodaje svoje robe. Za sve to su vladajući naconalisti i tajkuni primali pare ali koje nikad nisu korištene za narod nego protiv naroda Jugoslavije. I tu pozivamo prvenstveno Rusiju da zastupa ojađeni i opljačkani narod Jugoslavije pred Ujedinjenim Nacijama pošto narod Jugoslavije trenuto iako stvaralac Ujedinjenih Naroda nema mesto ni glas u istim tim institucijama!
 14. Dalja svrha je borba protiv samovlasti pojedinaca, dakle čuvanje od Tita učene socijalne demokratije za narod Jugoslavije, ravnopravnost i celokupnost SFR Jugoslavije.
 15. Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije se poziva na ustav SFRJ i protivzakonito ukidanje države koju smo zajedno stvarali. Nacionalne podele nas nisu ni hranile niti ikad izgradile ni jedan jedini deo jugoslovenskog prostora, niti nacionalističke skupine mogu biti regularni zastupnici Jugoslovenskog naroda. Štaviše, kvislinzi i dan danas još žive i našu zajedno štečenu imovinu rasprodaju i pljačkaju.
 16. Jugoslovenskom narodu pripada poseban položaj u istoriji čovečanstva na osnovu zasluga u Ujedinjenim Narodima, za slobodnu Evropu ali i svet i na prostorima Jugoslavije u toku svih ratova.
 17. Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije se formira u počasne čete partizanskih potomaka i simpatizera i u svrhu podrške naroda i za prava radnika i radne klase. Počasne čete mogu podržavat narod u osnovanim legalnim protestima za prava svih građana i radnička prava pojedinaca, bojkotu nelegalno izabranih vlasti kao i stranih firmi koje rasprodaju i iskorištavaju narodno dobro i narod Jugoslavije. Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije nije oružana sila iako održava obuku u smislu počasti partizanskih boraca, nego se bori demokratskim i legalnim sredstvima, oružje joj je narod i narodno opredeljenje za častan život u normalnim socijalnim uslovima.
  Počastne čete ne mogu ići uz nacionalne simbole, niti na odavanje počasti spomen-obeležjima niti na skupove za podršku narodu i radnoj klasi, one trebaju koristiti isključivo partizanske simbole i distancirati se od svih drugih formacija.
 18. Iz svih gore navedenih razloga svi Jugosloveni i komunisti, komunistička omladina i SKOJ-evci svih regija Jugoslavije trebaju se bez odlaganja pridružiti Narodnooslobodilačkom Pokretu i Narodnoj vojsci Jugoslavije kao i povezati u jedan Centralni Komitet Jugoslavije (CKJ). CKJ će biti vođen i nadgledan od Vrhovnog Štaba Narodnog Oslobođenja kao i od Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije, Predsednik CKJ se bira većinskim glasanjem svake 2 godine od vjećnika CKJ i može biti smenjen i izglasavanjem nepoverenja od ostalih članova ili od Narodnog oslobođenja Jugoslavije. Narodno Oslobođenje (Vrhovni Štab NOV POJ i AVNOJ) ima pravo na predloge i veto u CKJ. CKJ podleže Narodnom oslobođenju Jugoslavije.
  Sve ostalo se izvodi na osnovu Dekleracije od 06.05.2014. i okružnice za komuniste od 16.05.2014. kao i iz daljih odluka i naredbi!

V
Saveznici

 1. Rusija je, kao naslednik SSSR i smatrajući je zastupnikom antifašizma, pozvana da podrži i ovaj put zajedničku antifašističku borbu Jugoslovenskog naroda i da svu podršku tradicionalnom savezniku – narodu cele Jugoslavije.
  “Podsećamo da Rusija kao naslednica SSSR i ne sprečavajući rušenje Jugoslavije od strane zapada, snosi takođe odgovornost za Jugoslovenski narod u celini, jer su partizani Slovenskih naroda jedni isti Partizani. Smatramo da Rusija ima moralnu i Savezničku bezuslovnu odgovornost na osnovu zajedničke narodnooslobodilačke borbe i boraca partizana kao i za njihove potomke, i to na celom Jugoslovenskom prostoru gde se jos uvek milion ljudi izjašnjava u narodu kao Jugosloveni – dalja podrška nacionalistima i staljinistima u Jugoslaviji ili bilo koji imperialistički interes je neprikladan i sraman akt za Rusiju, rusko rukovodstvo i ruski narod sa kojima su se zajedno borili svi nasi narodi i narodnosti Jugoslavije”
 2. Kuba je takođje pozvana kao prijatelj SFR Jugoslavije da bude glas Jugoslovena kao što su nekad Jugosloveni bili glas kubanskog naroda, takođje sve nesvrstane zemlje koje su bile u savezu sa SFR Jugoslavijom.
 3. Sve prijatelje Jugoslovenskog naroda pozivamo da obustave saradnju sa fašističkim i nacionalističkim snagama koje su na vlasti u regijama Jugoslavije i to od 199., da bojkotuju naše nacionaliste kao što je nacionalna Nemačka uz pomoć Amerike bojkotovala Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju do njenog kolapsa, te da pruže Jugoslovenima podršku u ostvarenu svojih prava kao „Jugoslovenski“ narod i ostvarenju naših pravednih ciljeva i očuvanju uspomena narodnooslobodilačke borbe naroda Jugoslavije.

VI
Finansiranje Narodnog Oslobođenja

 1. Narodnooslobodilački pokret se ima finansirati samoinicijativnim legalnim akcijama usklađenim da se nađu potrebna sredstva, donacijama i dobrovoljnim prilozima, članarinama, narodnim zajmovima, trgovinom, itd.
 2. Svi narodnooslobodilački odbori i jedinice otpora dužni su održavati i pomoći svim sredstvima samostalni rad Vrhovnog Štaba NOP-a!!
  Statut donesen dana 22.12.2014.

Komandant Vrhovnog Štaba “Osen”

SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU!

Advertisements